1. Ansökan

  Ansökan skall lämnas senast den 1 oktober kl. 23.59. Ansökan skall inges digitalt i stiftelsens ansökningssystem. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen skall vara på svenska. Sökta medel skall avse kostnader för projektets genomförande. Medel kan beviljas för yrkesmeriterande konferensresor, däremot inte för den sökandes försörjning (med undantag för en kortare period i samband med resa). Forskningsansökningar om medel för resor prioriteras ej inom det medicinska området.

 2. Beslut

  Beslut meddelas i december månad.

 3. Anslagsmottagarens åtaganden

  Anslagsmottagaren ansvarar för att projektet eller det aktuella delprojektet framskrider enligt projektplanen, att anslagen används i enlighet med ansökan och projektbeskrivningen samt att overheadkostnader och andra liknande kostnader inte belastar bidraget.

  Vid publicering av resultat som framkommit under arbetet skall det framgå att stöd erhållits från Stiftelsen Lars Hiertas Minne (i engelsk översättning: The Lars Hierta Memorial Foundation. För övriga språk se hemsidan.). Anslagsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till stiftelsen kan inte utan stiftelsens skriftliga medgivande överföras på annan person eller institution.

 4. Anslagsförvaltare

  Om beviljade medel utbetalas till en anslagsförvaltare (universitet, högskola, annan statlig myndighet el. likn.) får inga overheadkostnader (såsom administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål) belasta anslaget. Det tilldelade anslaget skall oavkortat gå till det beviljade projektet.

 5. Dispositionsrätt

  Medel beviljade 2016 eller senare skall rekvireras inom 10 månader efter beslutsdatum och de skall användas inom 2 år från beslutsdatum. Om en förlängning av dispositionstiden önskas skall en ansökan skickas till Stiftelsen Lars Hiertas Minne före dispositionstidens utgång. Om anslagsmottagare använder anslaget mot gällande kontraktsvillkor, kan stiftelsen kräva att anslaget återbetalas i sin helhet.

 6. Etikprövning

  Anslagsmottagaren förbinder sig att följa gällande lagar och förordningar avseende etikprövning av forskning (se www.epn.se). Ansökan om etikprövning skall vara inlämnad och godkänd innan projektet eller det aktuella delprojektet påbörjas.

 7. Utbetalning av anslag

  Utbetalning av beviljat anslag sker efter rekvisition på rekvisitionsblankett och bankblankett, vilka båda återfinns i stiftelsens ansökningssystem. Observera att båda blanketterna ska fyllas i och skickas per post till stiftelsen. ​Utbetalning sker normalt inom fyra veckor, sedan stiftelsen erhållit rekvisition med fullständiga uppgifter.

 8. Resultatredogörelse

  Redogörelsen och den ekonomiska sammanfattningen skall skrivas på svenska och inges digitalt i stiftelsens ansökningssystem. Om resultatet utgörs av böcker skickas dessa till kansliet med angivande av ärendenummer. Redogörelsen skall ha inkommit till stiftelsen senast ett år efter det att projektet avslutats. Vid en förnyad ansökan tidigare skall redogörelse för tidigare beviljade medel insändas, även om inte ett år har gått sedan det förra projektet avslutats. Om sådan redogörelse saknas, beaktas ej ansökan.

Ansökan

Stiftelsen tillämpar ett elektroniskt ansöknings­förfarande för alla typer av ansökningar.

Ansökningssystemet är öppet
15 augusti - 1 oktober.
Klicka på Ansökan i menyn för att registrera en ansökan.

Denna webbplats använder sig av Cookies